Tanulói tájékoztató és vállalási feltételek

Tanulói tájékoztató
A „B” kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei

 

1. A képző szerv adatai:

Iskola neve:                                           Flexi Autósiskola
Nyilvántartási száma:                            6008
Székhely:                                              2040 Budaörs, Szabadság út 56.
E-mail cím:                                            info@flexiautosiskola.hu
Telefonszám:                                        +36 70 331 1733
Cégnév:                                                Balogh Tamás e.v.
Honlap cím:                                          www.flexiautosiskola.hu

2. Nyilvántartási szám

51057165

3. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:

Balogh Tamás, info@flexiautosiskola.hu, +36 70 331 1733

4. Az ügyfélfogadó és telephely

címe:                                     2040 Budaörs, Szabadság út 56
telefonszáma:                       +36 70 33 11 733;
ügyfélfogadás időpontjai:      hétfő 8-10, szerda 8-10, csütörtök 14-18, ill. telefonos egyeztetés alapján

5. A tanfolyamra való felvétel módja:

személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával

6. Az előírt egészségi alkalmassági

orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. A tanfolyamra történő felvétel a vizsgára bocsátás és a vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
 • Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
  • betöltött 16 és fél éves kor
  • az első részlet befizetése
  • az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
 • Vizsgára bocsátás feltételei:
  • Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
   • betöltött 16 és háromnegyed éves életkor
   • az elméleti tanfolyam elvégzése
   • az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap
   • elméleti vizsgadíj befizetése
   • kitöltött jelentkezési lap
   • a jelentkező írni, olvasni tud, és az alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik  (a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmelaz iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a Közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-bana külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan  – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.)
   • érvényes orvosi alkalmassági igazolás

A tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen a határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően letett sikeres elméleti vizsga után jelenthető.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

 • Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:
  • betöltött 17 éves életkor
  • a kötelező óraszám (29óra) levezetése, és az előírt menettávolság (580km) teljesítése
  • kitöltött jelentkezési lap
  • gyakorlati vizsgadíj befizetése
8. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

Elméleti tantárgyak és óraszámok
Az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra. Egy alkalom elméleti oktatás 4 x 45 perc, azaz           4 tanóra.

 • Közlekedési alapismeretek                                   18 óra
 • Járművezetés elmélete                                           6 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek                     4 óra
  • E-learning (online elméleti) oktatásra vonatkozó különleges rendelkezések:

   

  1. A tanuló számára az e-learning képzés során a tananyag felhasználására, az e-learning tananyag lejátszására rendelkezésére álló idő is korlátozott. Az időbeli korlát elérését követően a tanuló felhasználási joga megszűnik.
  2. Az egyes e-learning tananyagok felhasználásának és az e-learning képzés megkezdésének és a képzésben történő részvétel 1-3. pontok szerinti időbeli korlátai az e-Titán Rendszerben tekinthetők meg. A tanuló kérésére a 2. és 3. pontok szerinti időbeli korlátokat a képző szerv meghosszabbíthatja további, pótképzési díjazás ellenében.
  3. A tanuló felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át.
  4. Felhasználási joga alapján a tanuló jogosult az e-Titán Rendszer használatával az e-learning tananyag interneten keresztül történő megjelenítésére és az e-learning képzésben való részvételre. Az e-Titán Rendszerre, valamint az e-learning tananyagra vonatkozó minden más jogot a rendszer szolgáltatója fenntart. Ebből következően tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni.
  5. A tanuló az e-Titán Rendszerhez és az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a tanuló felel. A tanuló köteles haladéktalanul értesíteni a képző szervet és a rendszer szolgáltatóját, illetve jelszavát megváltoztatni, ha felhasználóneve és jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a képző szerv és a rendszer szolgáltatója nem felel.
  6. A képző szerv és a rendszer szolgáltatója kizárja a felelősségét a tanuló egyedi autentikációhoz használt felhasználónevének és jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár a tanuló tudomásával, akár a nélkül történik. A tanuló viszont felelőssé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával a képző szervnek, a rendszer szolgáltatójának vagy más félnek okozott károkért.
  7. A tanuló tudomásul veszi, hogy az e-Titán Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során a rendszerben a tanuló IP címei naplózásra kerülnek.

  A jogszabályi előírásoknak megfelelően az e-Titán Rendszer a hatósági képzés ideje alatt és a jogszabályban meghatározott ideig adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti a tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, a rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a tanulónak az e-learning tananyagban feltett ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit.

  1. A tanuló tudomásul veszi, hogy a rendszer szolgáltatója éves szinten 96%-os időbeli rendelkezésre állással biztosítja az e-Titán Rendszer és az e-learning képzések elérését. A rendszer szolgáltatóját és a képző szervet nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné.
  2. Az e-Titán Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:

  Böngésző: Internet Explorer, Mozilla Firefox, vagy Google Chrome legfrissebb verziója

  Képernyőfelbontás: legalább 1024×768

  Internet kapcsolat: stabil, legalább 768 Kbps letöltési sebességgel

  A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a rendszer szolgáltatóját és a képző szervet nem terheli felelősség.Amennyiben a tanuló választása szerint e-learning (online elméleti) képzésen vesz részt, az e-Titán Rendszer keretében időben korlátozott jogosultságot szerez az e-learning képzés elvégzésére, és az e-learning tananyag felhasználására. Az elearning képzés megkezdésének a határideje korlátozott. A határidő letelte után a tanulónak az e-learning képzés megkezdésére való jogosultsága megszűnik. A tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott időtartam alatt végezheti el a képzést. A határidő leteltét követően a tanulónak az e-learning tananyaghoz való hozzáférési jogosultsága megszűnik.

Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság
Kötelező menettávolság: 580km
Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni:

 • Alapoktatás                                                                  9 óra
  • városi                                                                14 óra
  • országúti                                                             4 óra
  • éjszakai                                                               2 óra
 • Vizsga                                                                          1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 2 óra vezetés lehetséges, főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel. Az 580 km elérése és a kötelező 30 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra. A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

9. Járműhasználat:

Választható típusok: automata váltós Honda Civic (hibrid),   Manuális váltós:Toyota Yaris, Honda Civic ,  Ford Focus, BMW5. Tanuló által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

10. A hiányzás pótlásának módja:

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell. A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

 • a tanóra kezdete előtt min 48 órával fizetési kötelezettség nélkül
 • amennyiben a tanuló min 48 órával a megbeszélt tanóra kezdete előtt nem mondta le, akkor az így igénybe nem vett órá(k)ért a teljes óradíjat köteles fizetni

Az elmaradt gyakorlati vezetési órát az alapoktatásban pótolnia kell.

11. Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok
 • Tandíjak
  • Elmélet
   • E-learning +konzultáció                 34.000,-Ft
   • E-learning+EÜ+ konzultáció          45.000,Ft
  • Gyakorlat
   • Gyakorlati oktatás alap óradíja
    – manuális váltós autón                                  6000Ft / óra
    – automata váltós autón                                 6000Ft / óra
   • heti két alakalomnál többszöri vezetés         +1000Ft/óra
   • hét végi vezetés                                            +2000Ft/óra
   • A kötelező 580 km levezetése után az óradíjak nem változnak
   • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló óradíja: alp óra díj +1000Ft/óra
  • Vizsgadíjak
   • Hatósági díjszabás szerint, jelen tájékoztató 20. pontjában részletezve
  • Fizetési módok, részletfizetés
   • bankszámlára átutalással ill. készpénz befizetéssel
   • személyesen a pénztárba készpénz befizetéssel
   • részletfizetésre lehetőséget biztosítunk

A képzés díja és az esetleges részletfizetés ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

12. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak szerint

13. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja,

a tanuló áthelyezés következményei: A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

14. Oktatási helyszínek:

Elmélet:
1112 Budapest Budaörsi út 1092/6 Hrsz.

E-learning választásakor igény esetén a konzultáció helye:
2040 Budaörs, Szabadság út 56

Gyakorlat:
1112 Budapest, Budaörsi út Virágpiac,
1043 Budapest, Berda József u 15.
1147 Budapest, Írottkő park

Vizsga / elméleti:
1119 Budapest, Petzvál J. u 39.
/ gyakorlati:    A választott gyakorlati helyszín

15. Pótórák igénylésének módja, díjai:

A kötelező 580 km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére. A pótórák díja azonos az alapóra díjával.

16. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

 

 1. Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság elérhetősége:
 2. Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály      1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.                                                                                          06- 1/814-1818,

kepzesvizsga@nfm.gov.hu

 Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

1119 Budapest Petzvál József u. 39.  Tel: 3713030

17. A vizsgázó jogai és kötelezettségei
 • A vizsga helyéről és időpontjáról értesítjük
 • a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni
 • a vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell
 • a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja
 • a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Vizagaközpontnak személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a vizsga napját követő 8 napon belül a Vizsgaközpont  felé.
 • a vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
 • amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
 • amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

18. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

 • elmélet vizsga díja                                 4.600,-Ft
 • forgalmi vizsga díja                              11.000,-Ft
 • EÜ vizsga díja                                        8.600,-Ft

A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

19. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

 

 • A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes Közl.Ig Hatóság részére küldi meg
 • Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt,. Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által kiállított kártya ( tanfolyam nem kötelező, de a vizsga igen) 31/1992 NM Rendelet tartalmazza a felmentéseket
  • orvosi alkalmassági igazolás
 • A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
 • A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig  a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
 • Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képző szerv vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 2.sz. melléklet szabályozása szerint .
Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.
A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

Budaörs, 2020.09.01.

Balogh Tamás
iskolavezető