Tanulói tájékoztató és vállalási feltételek (2016-11-01)

Tanulói tájékoztató
A „B” kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei

 1. A képző szerv adatai:
  Iskola neve:                                           Flexi Autósiskola
  Nyilvántartási száma:                            6008
  Székhely:                                              2040 Budaörs, Szabadság út 56
  E-mail cím:                                             balogh.tom@gmail.com
  Telefonszám:                                         +36 70 33 11 733
  Cégnév:                                                  Balogh Tamás E.V.
  Honlap cím:                                           flexiautosiskola.hu
 2. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:  Balogh Tamás, iskolavezeto@flexiautosiskola.hu, +36 70 33 11 733
 3. Az ügyfélfogadó és telephely
  címe:                                     2040 Budaörs, Szabadság út 56
  telefonszáma:                       +36 70 33 11 733;
  ügyfélfogadás időpontjai:      hétfő 8-12, szombat 10-14
  H-P  8-19 óra között telefonos egyeztetés szerint
 4. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával
 5. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra
 6. A tanfolyamra történő felvétel a vizsgára bocsátás és a vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
 • Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
  • betöltött 16 és fél éves kor
  • az első részlet befizetése
  • az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
 • Vizsgára bocsátás feltételei:
  • Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
   • betöltött 16 és háromnegyed éves életkor
   • az elméleti tanfolyam elvégzése
   • az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap
   • elméleti vizsgadíj befizetése
   • kitöltött jelentkezési lap
   • a jelentkező írni, olvasni tud, és az alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik
   • érvényes orvosi alkalmassági igazolás

A tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen a határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően letett sikeres elméleti vizsga után jelenthető.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

 • Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:
  • betöltött 17 éves életkor
  • a kötelező óraszám (29óra) levezetése, és az előírt menettávolság (580km) teljesítése
  • kitöltött jelentkezési lap
  • gyakorlati vizsgadíj befizetése
 • A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:
  • sikeres elméleti vizsga igazolása
  • sikeres gyakorlati vizsga igazolása
  • sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból. Igény esetén a képzőszerv az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyamot megszervezi. Ennek elvégzése alóli mentesség a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján kérhető a megfelelő egészségügyi végzettség igazolásával.
  • alapfokú iskolai végzettség igazolása, amely az alábbi módokon lehetséges:
   • a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
   • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.
   • külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a Közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban
   • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan  – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.
 1. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

        Elméleti tantárgyak és óraszámok
        Az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra. Egy alkalom elméleti oktatás 4 x 45 perc, azaz           4 tanóra.

 • Közlekedési alapismeretek                                   18 óra
 • Járművezetés elmélete                                           6 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek                     4 óra

Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság
Kötelező menettávolság: 580km
Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni:

 • Alapoktatás                                                                 9 óra
 • Főoktatás (forgalom)                                                 20 óra
  • városi                    14 óra
  • országúti                 4 óra
  • éjszakai                   2 óra
 • Vizsga                                                                          1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 2 óra vezetés lehetséges, főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel. Az 580 km elérése és a kötelező 30 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra. A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

10. Járműhasználat:
Választható típusok: automata váltós Toyota Corolla, manuális váltós Honda Civic , Hyundai Accent, Ford Focus, BMW5. Tanuló által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

11. A hiányzás pótlásának módja:
A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell. A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:
– a tanóra kezdete előtt min 48 órával fizetési kötelezettség nélkül
– amennyiben a tanuló min 48 órával a megbeszélt tanóra kezdete előtt nem mondta le, akkor az így igénybe nem vett órá(k)ért a teljes óradíjat köteles fizetni
Az elmaradt gyakorlati vezetési órát az alapoktatásban pótolnia kell.

12. Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok

 • Tandíjak
  • Elmélet
   • Tantermi oktatás díja                                     30.000,-Ft
   • E-learning +konzultáció (tantermi)                29.000,-Ft
  • Gyakorlat
   • Gyakorlati oktatás alap óradíja
    – manuális váltós autón                                  4200Ft/tanóra
    – automata váltós autón                                 4200Ft/tanóra
   • A kötelező 580 km levezetése után az óradíjak nem változnak
   • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló gyakorlati óradíja
    4200Ft/tanóra
   • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló átkéréssel kapcsolatos ügyintézési díja:                                                  15.000,-Ft
   • Elsősegélynyújtás oktatás díja                            10.000,-Ft
  • Vizsgadíjak
   • Hatósági díjszabás szerint, jelen tájékoztató 20. pontjában részletezve
  • Fizetési módok, részletfizetés
   • bankszámlára átutalással ill. készpénz befizetéssel
   • személyesen a pénztárba készpénz befizetéssel
   • részletfizetésre lehetőséget biztosítunk

A képzés díja és az esetleges részletfizetés ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

13. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: A 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak szerint

14. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

15. Oktatási helyszínek:

Elmélet: 2040 Budaörs Virágpiac
E-learning választásakor igény esetén a konzultáció helye: 2040 Budaörs, Szabadság út 56
Gyakorlat:               1112 Budapest, Budaörsi út Virágpiac,
1043 Budapest, Berda József u 15.
1147 Budapest, Írottkő park
Vizsga / elméleti:     1119 Budapest, Petzvál J. u 39.
/ gyakorlati:    A választott gyakorlati helyszín

16. Pótórák igénylésének módja, díjai:
A kötelező 580 km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére. A pótórák díja azonos az alapóra díjával.

17. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

Első fokon: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége, 1119 Budapest, Petzvál József u 39., T: +36 1 371 3030
Felügyeletet ellátó szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály, 1062 Budapest, Vajdahunyad u 45., T: +36 1 814 1818, kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu

18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

 • A vizsga helyéről és időpontjáról értesítjük
 • a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni
 • a vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell
 • a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja
 • a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.
 • a vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
 • amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
 • amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.
 1. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
 • elmélet vizsga díja                                 4.600,-Ft
 • forgalmi vizsga díja                              11.000,-Ft
 • elsősegélynyújtó vizsga díja                  6.500,-Ft

A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

20. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

 • A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom) a vizsgázó kérésére a Fővárosi Közlekedési Felügyelőség 3 munkanap alatt kiállítja és kiadja a vizsgaigazolást. A vizsgaigazolás átvételekor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya
  • alapfokú végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány
 • Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt, ennek illetéke van. Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • vizsgaigazolás
  • orvosi alkalmassági igazolás
 • A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
 • A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig  a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
 • Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képző szerv vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 2.sz. melléklet szabályozása szerint .
Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.
A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

Budaörs, 2017.02.10.

Balogh Tamás
iskolavezető