Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek

FlexiAutósiskola  „B” kategóriás elméleti és gyakorlati képzéséhez

1. A képző szerv adatai:

Cégnév:                                                 Balogh Tamás EV
Megnevezés (fantázianév):                   Flexi Autósiskola
Adószám:                                              67990898-1-33
A cég formája:                                       Egyéni vállalkozás
Székhely:                                              2114 Valkó, Jókai köz 1.
Telephely:                                             2040 Budaörs, Szabadság út 56
Telefonszám:                                        +36 70 331 1733
E-mail cím:                                            info@flexiautosiskola.hu
Honlap cím:                                          www.flexiautosiskola.hu

2. Személyi feltételek:

Iskolavezető:
Név:                                                      Balogh Tamás
Iskolavezetői azonosító:                       00055/14
Telefonszáma:                                      +36 70 331 1733
E-mail címe:                                          iskolavezeto@flexiautosiskola.hu
Az iskolavezető személyének változása esetén az új iskolavezetőt megbízási szerződéssel vagy alkalmazottként foglalkoztathatja az egyéni vállalkozás.

Elméleti és gyakorlati oktató:
Név:                                                      Balogh Tamás
Szakoktatói azonosító:                         10228
Az oktató tevékenységét egyéni vállalkozóként végzi, munkaköri leírása szerint.
Az iskola zavartalan működéséhez szükséges további oktatókat szükség szerint foglalkoztat, megbízási szerződéssel vagy alkalmazottként.

3. Tárgyi feltételek:
Ügyfélfogadás helye, ideje, elérhetőségei:
Cím:                                                      2040 Budaörs, Szabadság út 56
Ügyfélfogadási idő:                               hétfő 8-10, szerda 8-10, csütörtök 14-18
Telefonszáma:                                      +36 70 331 1733
E-mail címe:                                          iroda@flexiautosiskola.hu
Web:                                                      www.flexiautosiskola.hu
Az ügyfélfogadó helyiség az egyéni vállalkozás telephelyén található.

Bizonylati album, oktatási segédletek
Az iskola működtetéséhez szükséges előírt dokumentumokat, a „Tantervi- és vizsgakövetelmények”, valamint az „A  közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról” hatályosszabályozása alapján elkészített és szükség szerint frissített Bizonylati album tartalmazza.Ennek naprakész állapotban tartása az iskolavezető feladata.

Az előírt oktatási segédletek a tanteremben a hatályos szabályozás szerint rendelkezésre állnak.
Az ezekkel kapcsolatos szabályok esetleges változásának figyelemmel kísérése és a szükséges változtatások elvégzése az iskolavezető feladata.

Működési feltételek
Jelen „Vállalkozási feltételek” a vállalkozás által működtetett Flexi Autósiskola belső működését szabályozza.

Tanulói tájékoztató, vállalási feltételek
A képzésben résztvevők számára készült írásos tájékoztatót a tanfolyamon történő részvétel körülményeiről a „Tanulói tájékoztató, vállalási feltételek” tartalmazza, az utolsó módosítás dátumával jelölve. Ennek naprakész állapotáért az iskolavezető felel.

Tanterem
Címe:                                                     1112 Budapest Budaörsi út 1092/6 hrsz.(Budaörs Virágpiac)
A vonatkozó bérleti szerződést az ügyvezető jogosult megkötni, módosítani és felbontani, az iskolavezetővel egyeztetve a műszaki paramétereket.

Rutinpálya/gyakorlópálya
Címe:                                                     1112 Budapest, Budaörsi út Virágpiac                                                                                                             1448 Írottkő park tanpálya                                                                                                                               1048 Berda J u autóklub tanpálya
A vonatkozó bérleti szerződést az ügyvezető jogosult megkötni, módosítani és felbontani, az iskolavezetővel egyeztetve a műszaki paramétereket.

Oktatójárművek
Automata Váltós:                                    Honda Civic (Hibrid)
Manuális váltós:                                      Honda Civic, Toyota Yaris, Hunday, BMW5, Renault Thalia, Kia, Toyota Corolla
Az autósiskola „B” kategóriás képzéssel foglalkozik.A gyakorlati képzéshez az oktatójárművet az oktató biztosítja. Ennek rendelkezésére állásáról a vele való szerződéskötéskor nyilatkozik.Az oktató köteles az oktatójárművet megfelelő műszaki és esztétikai állapotban az oktatásra és a vizsgára biztosítani. Az oktatójármű változását köteles haladéktalanul bejelenteni.

4. Tanulókkal kapcsolatos további feltételek:
 1. A tanfolyamra való felvétel módja személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával
 2. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra
 3. A tanfolyamra történő felvétel a vizsgára bocsátás és a vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
 • Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
  • betöltött 16 és fél éves kor
  • az első részlet befizetése
  • az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
 • Vizsgára bocsátás feltételei:
  • Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
   • betöltött 16 és háromnegyed éves életkor
   • az elméleti tanfolyam elvégzése
   • az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap
   • elméleti vizsgadíj befizetése
   • kitöltött jelentkezési lap
   • a jelentkező írni, olvasni tud, és az alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik
   • érvényes orvosi alkalmassági igazolás
   • a vizsgán be kell mutatni az eredeti nyolc ált.isk. bizonyítványt (vagy magasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt)

A tanfolyam megkezdésétől számított  9 hónapon belül első vizsgát kell tenni ennek hiányában új elméleti tanfolyam elvégzése után lehet vizsgázni 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen a határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája és levezetett órája érvényét veszti.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • betöltött 17 éves életkor
 • a kötelező óraszám (29óra) levezetése, és az előírt menettávolság (580km) teljesítése
 • gyakorlati vizsgadíj befizetése
5. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság
 • Elméleti tantárgyak és óraszámok
  • Közlekedési alapismeretek 18 óra
  • Járművezetés elmélete   6 óra
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek   4 óra

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra. Egy alkalom elméleti oktatás 4 x 45 perc, azaz 4 tanóra.

 • E-learning (online elméleti) oktatásra vonatkozó különleges rendelkezések:

Amennyiben a tanuló választása szerint e-learning (online elméleti) képzésen vesz részt, az e-Titán Rendszer keretében időben korlátozott jogosultságot szerez az e-learning képzés elvégzésére, és az e-learning tananyag felhasználására. Az elearning képzés megkezdésének a határideje korlátozott. A határidő letelte után a tanulónak az e-learning képzés megkezdésére való jogosultsága megszűnik.

 1. A tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott időtartam alatt végezheti el a képzést. A határidő leteltét követően a tanulónak az e-learning tananyaghoz való hozzáférési jogosultsága megszűnik.
 2. A tanuló számára az e-learning képzés során a tananyag felhasználására, az e-learning tananyag lejátszására rendelkezésére álló idő is korlátozott. Az időbeli korlát elérését követően a tanuló felhasználási joga megszűnik.
 3. Az egyes e-learning tananyagok felhasználásának és az e-learning képzés megkezdésének és a képzésben történő részvétel 1-3. pontok szerinti időbeli korlátai az e-Titán Rendszerben tekinthetők meg. A tanuló kérésére a 2. és 3. pontok szerinti időbeli korlátokat a képző szerv meghosszabbíthatja további, pótképzési díjazás ellenében.
 4. A tanuló felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át.
 5. Felhasználási joga alapján a tanuló jogosult az e-Titán Rendszer használatával az e-learning tananyag interneten keresztül történő megjelenítésére és az e-learning képzésben való részvételre. Az e-Titán Rendszerre, valamint az e-learning tananyagra vonatkozó minden más jogot a rendszer szolgáltatója fenntart. Ebből következően tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni.
 6. A tanuló az e-Titán Rendszerhez és az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a tanuló felel. A tanuló köteles haladéktalanul értesíteni a képző szervet és a rendszer szolgáltatóját, illetve jelszavát megváltoztatni, ha felhasználóneve és jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a képző szerv és a rendszer szolgáltatója nem felel.
 7. A képző szerv és a rendszer szolgáltatója kizárja a felelősségét a tanuló egyedi autentikációhoz használt felhasználónevének és jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár a tanuló tudomásával, akár a nélkül történik. A tanuló viszont felelőssé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával a képző szervnek, a rendszer szolgáltatójának vagy más félnek okozott károkért.
 8. A tanuló tudomásul veszi, hogy az e-Titán Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során a rendszerben a tanuló IP címei naplózásra kerülnek.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az e-Titán Rendszer a hatósági képzés ideje alatt és a jogszabályban meghatározott ideig adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti a tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, a rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a tanulónak az e-learning tananyagban feltett ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit.

 1. A tanuló tudomásul veszi, hogy a rendszer szolgáltatója éves szinten 96%-os időbeli rendelkezésre állással biztosítja az e-Titán Rendszer és az e-learning képzések elérését. A rendszer szolgáltatóját és a képző szervet nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné.
 2. Az e-Titán Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:

Böngésző: Mozilla Firefox, vagy Google Chrome legfrissebb verziója

Képernyőfelbontás: legalább 1024×768

Internet kapcsolat: stabil, legalább 768 Kbps letöltési sebességgel

A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a rendszer szolgáltatóját és a képző szervet nem terheli felelősség.

Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság

 • Kötelező menettávolság: 580km

 Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni:

 • Alapoktatás                        9 óra
  • városi                      14 óra
  • országúti                   4 óra
  • éjszakai                     2 óra
 • Vizsga                                1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg.
A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.
A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 1óra vezetés lehetséges, főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.

Az 580km elérése és a kötelező 30 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra.

A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását.
Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

6. Járműhasználat:

Választható típusok: Csak az iskola oktató járművein lehetséges a gyakorlati képzés.
Tanuló által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

7. A hiányzás pótlásának módja:

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell.
A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

48 órával a tanóra megkezdése elött díjmentesen

 • amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett óráért a teljes óradíjat kell fizetni, és az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.
8. Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok
 • Tandíjak
 • Elméleti oktatás:
  • E-learning                                                34000 Ft
 • Gyakorlat
  • Gyakorlati oktatás alap óradíja                5500,-Ft/óra
  • A kötelező 580 km levezetése után         5500,-Ft/óra
  • Automata váltós autón                             6000.-Ft/óra
  • Heti két alkalomnál több alkalom         +1000Ft/óra
  • Hét végi oktatás alapóra díja               + 2000Ft/óra
  • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló gyakorlati óradíja: a választott gépkocsi óradíja +1000Ft/óra
 • Elsősegély nyújtási oktatás díja                      10000 Ft
 • Vizsgadíjak
  • Hatósági díjszabás szerint, jelen tájékoztató 20. pontjában részletezve
 • Fizetési módok, részletfizetés
  • bankszámlára utalással ill. készpénz befizetéssel
  • személyesen a pénztárba készpénz fizetéssel
  • részletfizetésre lehetőséget biztosítunk

A képzés díja és az esetleges részletfizetés ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

9. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak szerint B kategóriánál nincs felmentés

10. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:

A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

11.  Oktatási helyszínek:

Elmélet

 • 1112 Budapest Budaörsi út 1092/6 hrsz.

Gyakorlat

 • Budapest, Budaörsi út Virágpiac
 • Budapest Berda J u 15
 • Budapest írottkő park
12. Vizsga helyszínek:

Elméleti

 • 1119 Budapest, Petzvál J. u 39.

Gyakorlati

 • 1112 Budapest, Budaörsi út Virágpiac
 • 1048 Berda J u
 • 1448 Írottkő park
13. Pótórák igénylésének módja, díjai:

A kötelező 580km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére. A pótórák díja megegyezik az alap órák díjával

14. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma:

 

  1. Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság elérhetősége

  Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

   1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

  06- 1/814-1818,

  kepzesvizsga@nfm.gov.hu

   Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

  1119 Budapest Petzvál József u. 39.

15. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
 • A vizsga helyéről és időpontjáról értesítjük
 • a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni
 • a vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell
 • a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja
 • a vizsgán meg nem jelenés, illetve késésvagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.
 • a vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
 • amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
 • amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.
16. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
 • elmélet vizsga díja                                 4.600,-Ft
 • forgalmi vizsga díja                              11.000,-Ft
 • elsősegélynyújtó vizsga díja                  8.600,-Ft

A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

17. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások
 • Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt, Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya
  • orvosi alkalmassági igazolás
 • A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
 • A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
 • Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képző szerv vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 2.sz. melléklet szabályozása szerint.

Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

Budaörs, 2019.12.01.

Balogh Tamás
iskolavezető

PDF-ben letölthető verzióhoz kattintson ide!